Aktuality


Webová stránka www.goblmat.eu obsahuje kompletné učivo z matematiky pre základné školy od 5. po 9. ročník (a odpovedajúce ročníky osemročného gymnázia, teda od prímy po kvartu). Učivo je rozdelené do tematických celkov a tieto tematické celky sú ešte členené na podcelky. Tematické celky a podcelky začínajú teóriou (tematické celky teóriu neobsahujú len vtedy, ak teória pre daný konkrétny tematický celok alebo podcelok nie je obsiahnutá ani v učebných osnovách). Za týmto teoretickým úvodom k tematickému celku a podcelku sa nachádzajú riešené príklady. Kliknutím na daný príklad sa dostanete na jeho riešenie. Celé riešenie príkladu je vysvetlené postupne v krochoch (ku každému kroku riešenia existuje nápoveda, ktorú je možné si zobraziť).

Riešené príklady obsahujú všetky alebo aspoň takmer všetky varianty príkladov, ktoré sa pre dané učivo v danom ročníku zvyknú počítať. Príprava príkladov je pomerne náročná a zdĺhavá práca, napriek tomu už je pre každý ročník II. stupňa ZŠ ku každému tematickému celku a podcelku spracované väčšie množstvo príkladov.

Po doplnení príkladov pre všetky ročníky ZŠ (a odpovedajúce ročníky osemročného gymnázia) by sme chceli začať pracovať nad príkladmi, ktoré by sa dali nazvať neštandardné alebo náročnejšie. Budú určené hlavne tým žiakom, ktorých matematika zaujíma a chceli by sa jej venovať trochu hlbšie.

Takisto v budúcnosti uvažujeme o možnosti komunikácie s užívateľmi našej webovej stránky formou korešpondenčného seminára alebo konzultácie pri riešení neštandardných (náročnejších) príkladov, ktoré by nám žiaci mohli zasielať mailom.

Poznámka: Uvedomujeme si, že zaradenie celkov na našej webovej stránke nekopíruje presne učebné osnovy podľa takzvanej "novej" koncepcie. Pri rozhodovaní sme sa však radšej skôr pridržiavali tzv. "starej" koncepcie, pretože je logickejšia a tiež preto, že (diplomaticky vyjadrené) súčasný stav tzv. "novej" koncepcie nepovažujeme zďaleka za konečný. Myslíme si, že bude nevyhnutné pripraviť a uviesť do života komplexné obsahové a systematické zmeny v školstve, ktoré zlepšia vedomosti žiakov, pretože súčasný stav je nevyhovujúci.