5. ročník ZŠ


Zoznam tematických celkov a podcelkov:
 1. Rovnice a nerovnice
  1. Jednoduché lineárne rovnice
  2. Lineárne nerovnice

 2. Delenie prirodzených čísel
  1. Delenie dvojciferným deliteľom
  2. Delenie trojciferným deliteľom
  3. Slovné úlohy

 3. Základné pravidlá rysovania
  1. Rysovanie rovnobežiek a kolmíc
  2. Rovinné útvary
  3. Priestorové útvary

 4. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami
  1. Meranie veľkosti uhla
  2. Prenášanie uhlov
  3. Os uhla
  4. Rozdelenie trojuholníkov
  5. Vrcholové uhly
  6. Sčitovanie a odčitovanie uhlov a ich veľkostí
  7. Násobenie a delenie veľkosti uhla dvomi

 5. Desatinné čísla, operácie s desatinnými číslami
  1. Porovnávanie desatinných čísel
  2. Zaokrúhľovanie desatinných čísel
  3. Sčitovanie desatinných čísel
  4. Odčitovanie desatinných čísel
  5. Násobenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1000
  6. Delenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1000
  7. Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti
  8. Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom
  9. Násobenie desatinného čísla desatinným číslom
  10. Delenie menšieho prirodzeného čísla väčším
  11. Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom
  12. Delenie prirodzeného čísla desatinným číslom
  13. Delenie desatinného čísla desatinným číslom
  14. Riešenie rovníc v obore desatinných čísel
  15. Riešenie nerovníc v obore desatinných čísel
  16. Slovné úlohy na priamu úmeru
  17. Aritmetický priemer

 6. Obvod a obsah obrazca
  1. Jednotky obvodu a obsahu, premena jednotiek
  2. Obvod a obsah obrazca v štvorcovej sieti
  3. Obvod a obsah štvorca
  4. Obvod a obsah obdĺžnika
  5. Slovné úlohy