6. ročník ZŠ (Príma)


Zoznam tematických celkov a podcelkov:
 1. Celé čísla
  1. Kladné a záporné čísla
  2. Navzájom opačné čísla
  3. Absolútna hodnota celého čísla
  4. Usporiadanie celých čísel a porovnávanie celých čísel
  5. Sčitovanie celých čísel a odčitovanie celých čísel
  6. Pravidlá používané pri sčitovaní a odčitovaní celých čísel
  7. Riešenie rovníc v obore celých čísel
  8. Násobenie a delenie celých čísel
  9. Slovné úlohy

 2. Objem a povrch telies
  1. Jednotky objemu a ich premena
  2. Povrch kocky
  3. Objem kocky
  4. Povrch kvádra
  5. Objem kvádra
  6. Slovné úlohy

 3. Deliteľnosť prirodzených čísel
  1. Znaky deliteľnosti
  2. Prvočíselný rozklad zloženého čísla
  3. Násobok a najmenší spoločný násobok
  4. Deliteľ a najväčší spoločný deliteľ
  5. Slovné úlohy

 4. Trojuholník
  1. Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka
  2. Rovnoramenný trojuholník
  3. Pravidelný osemuholník
  4. Rovnostranný trojuholník
  5. Pravidelný šesťuholník
  6. Konštrukcia trojuholníka s použitím vety sss
  7. Konštrukcia trojuholníka s použitím vety sus
  8. Konštrukcia trojuholníka s použitím vety usu
  9. Kružnica opísaná trojuholníku
  10. Kružnica vpísaná trojuholníku
  11. Výška trojuholníka
  12. Konštrukcia trojuholníka pomocou výšky
  13. Obvod trojuholníka
  14. Obsah trojuholníka
  15. Slovné úlohy

 5. Zlomky
  1. Rovnosť, krátenie a rozširovanie zlomkov
  2. Zápis zlomku desatinnými číslami a opačne
  3. Usporiadanie zlomkov podľa veľkosti

 6. Štvoruholníky
  1. Rovnobežky preťaté priečkou
  2. Štvorec
  3. Obdĺžnik
  4. Kosoštvorec
  5. Kosodĺžnik
  6. Obvod a obsah rovnobežníkov
  7. Slovné úlohy

 7. Lichobežník
  1. Obvod a obsah lichobežníka

 8. Kombinatorika v úlohách