Lineárne rovnice s neznámou v menovateli


         

Príklad č.2


Riešenie