Lineárne rovnice s neznámou v menovateli


         

Príklad č.7


Riešenie