Sústava dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi


         

Príklad č.1


Riešenie