Grafické riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc


         

Príklad č.3


Riešenie